Ørneblikket

Vedtægter for Ørneblikket

Vedtægter

VEDTÆGTER


§1 – Navn & Hjemsted

1.1: Foreningens navn er Ørneblikket af 27/10 2017, forkortet Ørneblikket.

1.2: Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune, med base på Aarø.

§2 – Foreningens formål

2.1: Foreningens formål er at understøtte og muliggøre en evangelisk forkyndende og profetisk tjeneste og virksomhed udfra foreningens base på Aarø, med det som naturligt hører herunder.

§3 – Medlemmer & Indtægter

3.1: Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

3.2: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens administrator.

3.3: Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens administrator.

3.4: Foreningens medlemmer betaler ikke kontingent, men vil have mulighed for at tegne sig som faste givere, eller givere af enkeltbeløb. Givertjenesten administreres af Missionsfonden, og der gives mulighed for skatte fradrag for gaver.

3.5: Udover renteindtægter, søges foreningen drevet ved modtagelse af gaver, arv, løbende bidrag i henhold til forpligtelseserklæringer, såvel som ved kollekter og indsamlinger på foreningens tilskyndelse.

§4 – Bestyrelsen

4.1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der supplerer sig selv.

4.2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Mindst to måneder før et mandat udløber, indhenter administrator forslag til ny- eller genvalg. Bestyrelsen lægger forslag til ny- eller genvalg frem for årsmødet.

4.3: Et bestyrelsemedlem, der måtte ønske at fratræde, skal meddele dette til administrator med mindst 14 dages varsel. Et medlem, der indtræder istedet for et fratrådt medlem, betragtes som valgt for den pågældende resterende periode.

4.4: Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for sit bestyrelses arbejde.

4.5: Ordinære bestyrelsesmøder holdes ved behov, dog mindst hvert halvår. Bestyrelsens formand – og i hans fravær næstformand – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse er gyldig i form af e-mail. Bestyrelsen kan udover de ordinære bestyrelsesmøder, afholde møder via net, og når vedtag gøres, er signatur på mail fra det enkelte bestyrelsemedlem, gyldig signatur. Disse samles af administrator i mødeprotokollen.

4.6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er tilstede. En sag udsættes dersom bestyrelsen opnår stemmelighed ved afstemning.

§5 – Administrator & Daglig leder

5.1: Bestyrelsen vælger af sin midte en administrator for 3 år ad gangen.

5.2: Administrator varetager foreningens løbende administration i overensstemmelse med bestyrelsens vedtægtsmæssige bestemmelser og i nært samarbejde med Missions fonden.

5.3: Bestyrelsen har i sin midte daglig leder for basen på Aarø. Daglig leder er ikke på ny- eller genvalg, men definerer til enhver tid foreningens arbejde i nært samarbejde med og understøttet af bestyrelsen, i tråd med foreningens formål.

5.4: Overføringer til opretholdelse af basen på Aarø er bestyrelsesvedtaget, og sker i nært samarbejde med Missions fonden.

5.5: Administrator udøver sin virksomhed i samråd med daglig leder og med et af – for 3 år ad gangen – bestyrelsen valgte medlemmer. Disse tre udgør automatisk bestyrelsens forretningsudvalg.

5.6: Foreningen tegnes af forretningsudvalget, som kan meddele fuldmagt til en eller flere medlemmer heraf, samt til eventuel ekstern administrator (Missionsfonden).

5.7: Bestyrelsen vælger registreret revisor. Denne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§6 – Årsmøde & Indkaldelse

6.1: Årsmøde holdes een gang årligt inden udgangen af april måned for alle medlemmer, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. E-mail anses som gyldig indkaldelse til medlemmerne, samt annoncering på foreningens facebookprofil.

6.2: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Bestyrelsen behandler evt. indkomne forslag og indstiller disse til årsmøde, enten som en orienteringssag eller til valg. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor årsmødet skal holdes. Bestyrelsen kan vedtage vedtægtsændringer ved flertal på 80% af bestyrelsesmedlemmerne.

6.3: Årsmødet skal indeholde almindelige årsmødesager.

§7 – Forenings opløsning

 7.1: Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske, såfremt forholdene taler derfor. I tilfælde opløsning kan foreningens midler kun anvendes til evangelisk arbejde  som er i tråd med foreningens formål.

%d bloggers like this: